บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ณิชมนกานต์ ตลับทิพย์

น.ส.ทัศนีย์ คำสามปอนด์

น.ส.พจมาลย์ มากพูนผล

น.ส.มาฤษา ชูนาวา

น.ส.รัตนาภรณ์ ปิ่นแก้ว

นางเล็ก ชัยเขื่อนขันธ์

นางฐิติกาญจ์ ลีลาสุวณิชย์

นางนิภา หนูสังข์

นางสมลักษณ์ บุณะสุวรรณ

นางหอมจันทร์ บุญเจริญ

นายเทวฤทธิ์ วรรลา

นายเทอดศักดิ์ สุขดาว

นายจรินทร์ อ๊อดวงษ์

นายจำรูญ สุขดี

นายจิรพันธุ์ จันทร์หอม

นายชะโอด โฉมศิริ

นายบรรจง จำปาทิว

นายบุญช่วย แสงครุฑ

นายวิลัยรัตน์ ศรแก้ว

นายศิริวัฒน์ อาดำ

นายสำเริง อ่อนชุ่ม

นายหนุ่ม จันจู

นายอภิรักษ์ มีใจดี

นายอำนวย คำวันดี