Showing 1-10 of 36 results

ประกาศ ผลการคัดเลือก งานประมูลร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

October 26, 2020

ประกาศ ผลการคัดเลือก งานประมูลร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ๖ ร้านค้า ดังรายชื่อต่อไปนี้ 📌ร้านค้าที่ ๑ ร้านก๋วยเตี๋ยว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นายนพรัตน์ เทพวงศ์ 📌ร้านค้าที่ ๒ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางอุบลกาญจน์ จำเขียน 📌ร้านค้าที่ ๓ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง (อิสลาม) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นางสาวจิ๋ม มณีวงค์ 📌ร้านค้าที่ ๔ ร้านขายอาหารจานเดียว เช่น …

กำหนดการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

October 18, 2020

กำหนดการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารคาว – หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ  โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                                                    สถาบันฯ  ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน ๒๙ ราย ตามประกาศ สถาบันฯ ลงวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เข้ามาจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำการคัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ  ณ  โรงอาหารเฟส ๓  ได้ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  จะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารขั้นต้น  เช่น หมักเนื้อสัตว์  น้ำซุปสำหรับก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ วัสดุ  และอุปกรณ์ เตาแก๊ส  หรือเตาไฟฟ้า  และอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้ามาเอง …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานประมูลร้านค้า ประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

October 18, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานประมูลร้านค้า ประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีผู้ยื่นใบสมัครการคัดเลือก จำนวน ๓๒ ราย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นใบสมัครดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๙ ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้ ร้านค้าที่ ๑ ร้านก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ รายที่ ๑ นางสาวอุบลวรรณ โพธิสุนทร รายที่ ๒ นายนพรัตน์ เทพวงศ์ รายที่ ๓ นายวุฒินันต์ ลอยไสว รายที่ ๔ นายสุพจน์ แซมหิรัญ ร้านค้าที่ ๒ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง …