ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานประมูลร้านค้า ประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
งานประมูลร้านค้า ประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร
ณ โรงอาหารครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้มีผู้ยื่นใบสมัครการคัดเลือก จำนวน ๓๒ ราย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นใบสมัครดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๙ ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้
ร้านค้าที่ ๑ ร้านก๋วยเตี๋ยว ได้แก่
รายที่ ๑ นางสาวอุบลวรรณ โพธิสุนทร
รายที่ ๒ นายนพรัตน์ เทพวงศ์
รายที่ ๓ นายวุฒินันต์ ลอยไสว
รายที่ ๔ นายสุพจน์ แซมหิรัญ
ร้านค้าที่ ๒ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง ได้แก่
รายที่ ๑ นางอุบลกาญจน์ จำเขียน
รายที่ ๒ นางสาวขนิษฐา วิสวะวิสุทธิ์
รายที่ ๓ นางสาวสุรีรัตน์ ศรีซะ
รายที่ ๔ นางสาวศิวพร ช่ำชองยุทธ
รายที่ ๕ นางสาวธิดาพร เกิดสังข์
ร้านค้าที่ ๓ ร้านอาหารข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง (อิสลาม) ได้แก่
รายที่ ๑ นางดารา ธรรมวงษ์
รายที่ ๒ นางสาวจิ๋ม มณีวงค์
รายที่ ๒ นางสาวตวงทรัพย์ ธชวงศ์รัตน์
ร้านค้าที่ ๔ ร้านขายอาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ฯลฯ ได้แก่
รายที่ ๑ นางสาวนันทลี เพียรเจริญวงศ์
รายที่ ๒ นางชนิตา ลอยไสว
รายที่ ๓ นางสาวศศพร เขมทโรนนท์
รายที่ ๔ นายไชยพงศ์ ธชเดชกิตติ์ธนา
รายที่ ๕ นายสุระ ศิริมหวรรณ
ร้านค้าที่ ๕ ร้านขายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ได้แก่
รายที่ ๑ นายวีรภัทร์ ลิไพบูลย์
รายที่ ๒ นายสมชาย นามเมือง
รายที่ ๓ บริษัท เฟรช มี จำกัด
รายที่ ๔ นางสาวณัฐธยาน์ ปัญญาพรปิยะ
รายที่ ๕ นางหนึ่งฤทัย สุนทา
รายที่ ๖ นางสุจิตรา สุปรินายก
รายที่ ๗ นางสาวนิดา ตุนา
รายที่ ๘ นางกาญจนา บุญพร
รายที่ ๙ นางพรรุ่ง สุวรรณรัตน์
รายที่ ๑๐ นายขจรเวทย์ เดชพละ
ร้านค้าที่ ๖ ร้านขายอาหารอีสาน เช่น ส้มตำ ไก่ย่าง ทอด ยำ ฯลฯ ได้แก่
รายที่ ๑ นางภัณฑิลาภัทซ์ ศุภผล
รายที่ ๒ นางสาวพรวิไรรัตน์ สีเหลือง