ประกาศงดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท

ประกาศงดให้บริการสนามกีฬาทุกประเภท เวลา 8.30 นถึง 13.00 น
ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เนื่องจากกิจกรรมครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง